Tuesday, December 7, 2010

Егејска Македонија

Егејска Македонија во македонското народно творештво

Егејска Македонија во македонското народно творештво

Егејскиот дел на Македонија иако денес е под Република Грција, преку македонските народни песни тој и понатаму останува нераскинливо поврзан со етногеографската целина Македонија и со душата на секој Македонец.

Гоце Делчев е роден во градот Кукуш, во егејскиот дел на Македонија. Во песната “Црна се чума зададе” Гоце го нарекува Кукуш “мој град”

Сокол ми лета високо” е уште една песна за Гоце Делечев во која се спомнува неговиот роден град во Егејска Македонија.

Во песната “Ој Вадаре македонски” се вели дека реката Вардар која тече од изворот до Солун ја краси Македонија.

Во песната “Тамо долу крај Белото Море” на најсликовит начин се опишуваат болката и страдањата на македонското автохтоно население кое насила од тиранот (Грците) било протерано од егејскиот дел на Македонија.

Во песната "Мори чупи Костурчанки" се пее за убавите моми од градот Костур којшто се наоѓа во егејскиот дел на Македонија.

Во песната "Твоите очи Лено" се спомнуваат дури три градови кои се наоѓаат во егејскиот дел на Македонија: Воден, Костур и Лерин.

Егејска Македонија се спомнува и во уште неколку други македонски народнки песни кои можете да ги видите во документот “Етногеографска Македонија во македонското народно творештво

No comments: