December 11, 2018

Знамиња според значка на ВМРО

Знамиња на патриотски здруженија/патриоти, изработени според значка (1923 година) на ВМРО (автономистичка).

Дигитална реконструкција на знаме веено од Македонското патриотско друштво Тодор Александров (фотографија) на кое, како златен амблем, е поставена значката (без дел од текстот) на црвена позадина:Слично знаме (извор, фотографија):


Дигитална реконструкција на знамето:Верзија 2

Види и:

December 10, 2018

Саксонците и Фрижаните се нарекувале Македонци

Саксонците и Фрижаните, според официјалната светска историографија, се двe сродни германски племиња кои во првиот милениум од Нашата Ера ги населувале: Саксонија (денешна северна Германија), Фризленд (крајбрежјето на Холандија и северозападна Германија), а подоцна и островот Британија.

Но... 

Според оваа книга, издадена 1699 година, се верувало дека Саксонците и Фрижаните дошле од Индија во Европа, и всушност претставувале дел од војската на Александар Македонски.

Авторот вели дека Тие се нарекувале Македонци, пред да се населат меѓу германските племиња во Европа. 

Авторот исто така го поврзува називот „Фрижани“ со „Фриги“, или Бриги - едно од древнo-македонскитe племиња.

The History of the Works of the Learned
The History of the Works of the Learned - Published in the year of 1699
 
The Saxons and Frisians were two allied tribes, settled in Northern Europe: Saxony, Frisia and Britain. They are now considered to have been Old Germanic tribes.

But…

According to the authors of this book, before they settled among the other Germanic peoples in Europe, they used to call themselves Macedonians. The author says that they came from India to Europe as remains of the Macedonian army of Alexander the Great.

Furthermore, he connects the name ‘Frisians’ to ‘Phryges’, also known as Bryges - an ancient Balkan tribe, ethnically close to the Macedonians.


December 07, 2018

Знаме „Единствена и обединета Македонија“

Графички прикази (А.С.) на македонско знаме, според  оскудениот опис на Манифестот на илегалната Привре­мена влада на Македонија, објавен во април 1881 година.

„Еве ви ги мои­те крва­ви грозни рани, еве ви ги мои­те тешки синџири: скршете ги нив, изле­кувајте ми ги раните, напра­вете сѐ на знамето што ќе го кренам да биде напи­шано: Единствена и обединета Македонија!...“ - извадок од Манифестот на илегалната Привре­мена влада на Македонија.

Верзија 1:


Верзија 2:

Единствена и обединета Македонија

December 04, 2018

Macedonian National Costume

Македонска народна носија

Macedonian National Costume

Извор: „Политикин забавник“ бр. 944, 30 јануари 1970, стр. 49 (Автор: В. Кирин)

Види и: Macedonia Folk Dances