January 2, 2019

Don't Believe It, Macedonians Aren't Bulgarian

По повод скандалозните, игнорантски тврдења објавени на 12 мај во „Њујорк тајмс“, за тоа дека Македонците се со бугарско потекло, Стефан Н. Стојанов уште истиот ден испраќа реакција до уредникот на весникот. Во својата реакција Стојанов аргументирано ги негира ваквите тврдења, посочувајќи дека Македонците се посебен народ, кој влече корени уште од антиката. Реакцијата на Стојанов, насловена „Не верувајте, Македонците не се Бугари“ (Don't Believe It, Macedonians Aren't Bulgarian), е објавена во весникот на 29 мај 1993 година. 

To the Editor:

A May 12 report that President Clinton was considering sending United States troops to Macedonia states: "Macedonia is home to about 2 million people; about a third are of Muslim Albanian descent and most of the rest are of Bulgarian origin." The majority of the population of Macedonia (67 percent) is ethnic Macedonians, not Bulgarians.

The Balkans, including Bulgaria and Macedonia were settled by Slavic tribes in the sixth century. Turkic Bulgars arrived in the seventh century, merged with the Slavs and became Christians by the ninth century. The Slavic tribes that settled in Macedonia merged with the native inhabitants, who were descendants of Alexander the Great. In the 10th century, Czar Samuel, from his royal court in the Prespa region of Macedonia, had several victories over Byantines, thus creating a kingdom from the Adriatic to the Black Sea, from the Danube River to the Aegean Sea.

According to the British historian R. G. D. Laffan, writing in "The Serbs" in 1917, when the Bulgarians foresaw the collapse of the Ottoman Empire in 1877, they carried out intensive propaganda, whose purpose was that "Macedonia must be shown to be Bulgarian in race, language, and sympathy." Even today, the Bulgarian Government is working hard to turn all Macedonians into Bulgarians, as it did during World War II.

"Fodor's 90 Yugoslavia" points out: "even certain physical characteristics seem to have withstood the traumas of history; compare the profiles, especially of some of the younger Macedonians, with classical busts of their forefathers in antiquity." STEPHAN N. STOYANOFF Worcester, Mass., May 12, 1993

The New York Times

Превод на македонски:

До уредникот:

Во репортажа од 12 мај, за тоа дека претседателот Клинтон размислува за испраќање трупи на Обединетите Нации во Македонија се тврди: „Македонија е дом на околу два милиони луѓе, околу една третина од нив се со муслиманско албанско потекло, а остатокот се со бугарско потекло.“ Мнозинството од населението на Македонија (67 проценти) се етнички Македонци, не Бугари.

Балканот, вклучително Бугарија и Македонија, во шестиот век беа населени од словенски племиња. Турките Бугари пристигнаа во седмиот век, мешајќи се со Словените и прифаќајќи го христијанството во деветтиот век. Словенските племиња кои ја населија Македонија се измешаа со домородното население, кои беа потомци на Александар Велики. Во десеттиот век, Цар Самуил, од неговиот кралски дворец во Преспа, регион во Македонија, имаше неколку победи над Византијците, на тој начин создавајќи кралство од Јадранот до Црното Море, од реката Дунав до Егејското Море.

Според тврдења на британскиот историчар Р.Г.Д. Лафан, напишани во „Србите“ од 1917 година, кога Бугарија го предвидува распаѓањето на Отоманската Империја во 1877, се испраќа интензивна пропаганда, со цел „Македонија мора да се прикаже како бугарска во раса, јазик и симпатии.“ Дури и денес Бугарската Влада работи силно да ги преобрати Македонците во Бугари, како што го направи тоа за време на Втората светска војна.

„Фодорс 90 Југославија“* посочува: „дури и некои физички карактеристики се чини дека одолеале на траумите од историјата, споредете ги профилите, особено на некои од најмладите Македонци, со класичните бисти на нивните прататковци во античноста.“ Стефан Н. Стојанов, Ворчестер, Масачусетс, 12 мај 1993.

*се работи за книга.

No comments: