June 24, 2015

Антрополошка изложба

МК - Антрополошка изложба

Антрополошката изложба е составена од черепи кои се хронолошки подредeни и потекнуваат почнувајќи од средниот неолит па се до средниот век. Врз основа на антрополошките карактеристики на черепите со најпрецизни пресметки за тоа колкаво би било мускулното ткиво на човекот, направена е 3Д реконструкција на ликот на секој од нив.

Покрај тоа според скелетните остатоци пронајдени во гробовите направена е и целосна реконструкција на изгледот на човекот на кој што припаѓал черепот, претставувајќи ги во нивната природна големина и висина, и секако сите со фолклорните елементи на периодот на кој што им припаѓаат зависно од тоа со какви археолошки наоди биле пронајдени во даден гроб.

EN - Anthropological exhibition

The anthropological exhibition is organized with skulls that are chronologically placed from the Middle Neolithic period until the Middle Ages. Based on the anthropological features of the skulls, with the most precise estimates of how much would be the muscle tissue of the human, it was done a 3D reconstruction of the heads of each of them.

According to the skeletal remains discovered in the graves it was made a complete reconstruction of the entire human figure, representing their real size and height. They were also reconstructed with all the folklore features of the period to which they belonged, of course depending on that with what kind of archaeological material was discovered in the tomb.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: