March 31, 2014

Апостол Петков Терзиев - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 20

No comments: