April 4, 2014

Македонија на Македонците - слика

Македонци, деца бегалци од Егејот. Откако биле сместени во Ќустендил, не им било овозможено да учат на мајчин Македонски јазик, за разлика од тие во Пиринскиот дел. На сликава се гледа мирен протест со повеќе транспаренти, меѓу кои и знаминитиот : "Македонија на Македонците" ....


No comments: