December 11, 2013

The Macedonian surprise party

A 1946 ad for the Climax Molybdenum Company named 'The Macedonian surprise party', where the strength and the compatibility of the products are compared to the tactics of Philip II and his successor Alexander the Great of Macedonia.

Рекламен леток за металуршката компанија Клајмакс Молибденум од 1946 г., насловен ’Македонската изненадување-забава‘, кадешто цврстината и компатибилноста на производите е споредeна со тактиката на Филип II Македонски и Aлександар III Македонски.


No comments: