December 12, 2013

Св. Спас Гевгелија - Сонце

Црква Св. Спас - Гевгелија, Р. Македонија (16-крако македонско сонце)

Фото Makedon4e


St. Salvation Church - Gevgelija, R. Macedonia (16-rayed macedonain sun)

Photo Makedon4e

No comments: