October 24, 2013

Трба трби Гевгелија

Трба трби Гевгелија

Трба трби Гевгелија,
сите Турци надавија.
Сите Турци надавија
од јунака Леонида.
Цар испратил до три војски,
до три војски сè тирански.

Прва војска - гевгелиска,
втора војска е дојранска.
Втора војска е дојранска,
трета војска е Струмичка.
Ќе го барат Леонида,
Леонида баш комита.

Го бараја во Богданско,
го најдоја во Ѓавочко.
Го најдоја во Ѓавочко,
во Ѓавочко, во Ѓурѓов дол.
Јунак лежи в' постелата,
срце му е динамита.

Срце му е динамита,
в' раце држи револвера.
Бој започна од сабајле,
од сабајле, дур до вечер.
Триста души убиени,
а ранети неброени.

Проговара јузбашија:
- Еј јунаку Леонида,
предај ми се ти на мене
да те видам кај Султанот.
Тој да види каков јунак,
ќе ти даде многу пари.

Одговара Леонида:
- Слушај мене јузбашијо,
елај ваму, понаваму,
да ти кажам два-три збора.
Да ти кажам два-три збора
два-три збора македонски.

Голем страм е за комита
жив да падне в турски раце.
Таква правда - турска правда,
три илјади на тримина.
Останаја два патрона,
еден за теб, втори за мен.

Си извади револвера,
па го стрела јузбашија.
Па го стрела јузбашија
и на крајот сам се уби.
Живот даде Леонида
за Македонија мила.

Васка ИлиеваЈанко Узунов


No comments: