October 28, 2013

Слегувањето во пеколот

Слегувањето во пеколот, последна четвртина на XVIII век, непознато потекло, Музеј на Македонија.


No comments: