February 10, 2013

Macedonian culture and history

"Macedonian culture and history are quite separate from Greek, Bulgarian, and Serbian" -  Krste P. Misirkov


„Македонската култура и историја е различна од грчката, бугарската и српската“ - Крсте П. Мисирков

No comments: