December 22, 2018

Macedonians and their forefathers in antiquity

Тврдење објавено во книгата „Fodor's 90 Yugoslavia“, од 27 јануари 1990 година, за тоа дека некои од физичките особености на лицата на Македонците се задржале неизменети од антиката па до современието.

"Even certain physical characteristics seem to have withstood the traumas of history; compare the profiles, especially of some of the younger Macedonians, with classical busts of their forefathers in antiquity."

Fodor's 90 Yugoslavia

Превод:

„Дури и некои физички карактеристики се чини дека одолеале на траумите од историјата; споредете ги профилите, особено на некои од најмладите Македонци, со класичните бисти на нивните прататковци во античноста.“

No comments: