June 12, 2015

Јазикот на античките Македонци според Куртиј Руф

Судењето на македонскиот генерал Филота, во изворите на Куртиј Руф како потврда на постоењето на античкиот македонски јазик различен од старо-хеленскиот.

Судењето на македонскиот генерал Филота, во изворите на Куртиј Руф како потврда на постоењето на античкиот македонски јазик различен од старо-хеленскиот.
Posted by МАКЕДОНЦИ on Thursday, June 11, 2015

No comments: