January 30, 2015

Тоалетен сет од Исар Марвинци од III-II век пне

МК - Тоалетен сет од Исар Марвинци од III-II век пне

Пиксида - керамичко садче за чување на накит и козметика. Во централниот дел на капакот на ова садче имаме релјефна претстава на дете со крилја кое можеби е репрезент на Ерос синот на Афродита и богот на љубовта во македонско хеленистичкиот период. Римски еквивалент на Ерос бил Купидон.

Инвентариум (лакримариум) - керамичко садче за чување на езотерични масла и парфемчиња. Се верува дека биле користени и за солзи (lacrimae) од ожалостени луѓе кои што плачеле во овие садчиња за со својата љубов да ги придружуваат саканата или саканиот во гробот. Оваа легенда е потврдена и археолошки со оглед на тоа што се најдени како илустрации на релјефи на надгробни плочи од античкиот свет.

EN - Ancient cosmetic set from Isar Marvinci in Valandovo, dated III-II century BC

Pyxis - ceramic cylindrical box with a separate lid. Originally mostly used by women to hold cosmetics, trinkets or jewellery. On the lid on this box we have relief ilustration of a child with wings that most likely represents Eros the son of Aphrodite and the god of love. His roman equivalent was Cupid.

Unguentarium (lacrimarium) - small ceramic bottles for storing scented and perfumed oils for bathing and grooming. Also were believed to have been used to collect the tears (lacrimae) of mourners to accompany the beloved in the grave. This belief is supported by archaeological findings on reliefs of ancient tombstones.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: