January 28, 2015

Ибе Паликуќа

Ибе Паликуќа (1927, Дебар - 22 септември 1944, Шутово, Кичевско)

Учесничка во НОВ во Македонија и една од седумте партизанки од Македонија која е прогласена за народен херој на Југославија.


Ibe Palikukja (1927, Debar – 22 september 1944, Shutovo, Kichevo)

One of the seven woman from Macedonia who were decorated by the Order of the People's hero of Yugoslavia.

Википедија:

Ибе Паликуќа

No comments: