January 29, 2015

Олтарен дел од ранохристијанска базилика

МК - Олтарен дел од ранохристијанска базилика од 5-6 век не

Откриена 1933 година во археолошкиот локалитет Манастирец во битолското село Суводол општина Новаци.

На подот од олтарот имаме мозаик кој оригинално бил изработен во техника опус тесалатум со мотиви од рибјини крлушки како симбол на Исус Христос.

Челните мермерни плочи имаат релјефни декорации во форма на ромб кој го симболизира влезот во рајот.

EN - Altar of an early christian basilica from 5-6 century AD

Discovered 1933 in the archaeological site Manastirec in the village Suvodol near the city Bitola in southwestern Macedonia.

On the altar floor we have a mosaic made in the style opus tesalatum with motifs of fish scales as symbols of Jesus Christ.

The front marble panels have reliefs with decorations of rhomboids that symbolize the entrance into heaven.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: