March 24, 2014

Коста Попето - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 19

No comments: