February 10, 2014

Митре Панџаров Влавот - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 16

No comments: