January 10, 2014

Слегувањето на светиот Дух

Слегувањето на светиот Дух, 1730-1739 година, работилница на зограф Давид од Селеница, црква Св. Димитрија, Битола.




No comments: