May 7, 2013

Македонците први земјоделци

Цитат од Harold Lamb, Alexander of Macedon, Garden City, New York, 1946, p. 332 (Украдена Историја 2 - Петар Поповски, стр. 431) за тоа дека Македонија била првото место во Европа кадешто се појавило земјоделието:

"Македонија е место каде сигурно настанало првото агрикултурно село во Европа, кое датира од околу 6.620 година п.н.е."

"Macedonia is the place where the first agricultural village in Europe must had appeared dating from circa 6.620 B.C."

Многу векови подоцна Коста Новаковиќ ќе ја каже знаменитата реченица: "Македонија на Македонците! Земјата на земјоделците!"

No comments: