April 22, 2013

Јане Сандански - биографија

Биографија на Јане Сандански / Biography of Jane SandanskiБиографија на Јане Сандански од Ангел Динев, чиј ракопис е започнат во 1947 година во Бугарија, а довршен 1948 во Скопје.

Biography of Jane Sandanski, manuscript form Angel Dinev, 1948, Skopje.

No comments: