January 16, 2013

Раскошноста на македонските носии

Во речиси еден век старата книга “Peoples of All Nations“ (Луѓе од сите нации) од J. A. Hammerton (Хамертон) со најубави зборови е опишана раскошноста и разновидноста на македонските народни носии:


„...Малубројното македонско население е познато по разновидноста на женската мода и по раскошноста во боите.“

"...The small Macedonian population is notable for its diversity in feminine fashion and the gorgeousness of their colouring."

No comments: