January 15, 2013

Стара архитектура- Велес 2

Стара архитектура- Велес, Република Македонија

Old architecture - Veles, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

Декември 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: