October 1, 2012

Раде Кратовче - биста

Биста на Раде Михајлов Кратовче - Кочани, Република Македонија

Statue of Rade Kratovche - Kochani, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: