September 20, 2012

Folk costumes of Macedonia

Print from portfolio "Narodne nosnje Jugoslavije: Srbija - Makedonija - Crna Gora - Vojvodina" (Folk costumes of Yugoslavia: Serbia - Macedonia - Montenegro - Voivodina), published in 1955, consisting of 17 prints.

All are reproductions of work by noted Croatian graphic artist and painter Vladimir Kirin. Print size is 11.6 by 8.7 inches, on strong paper

Денес голем дел од овие прекрасни македонски народни носии со непроценлива културна вредност се жртва на забот на времето и не се достапни за поширок круг на луѓе. Но со помош на Интернетот и технологијата тоа може за миг да се смени.

Ви претставуваме шест слики со вкупно дванаесет различни македонски народни носии, насликани од хрватскиот академски сликар Владимир Кирин и објавени во 1955 година.

Here is shown folk costume from Skopska Crna Gora - Blatija near Skopje, capital of Macedonia.

Женски македонски народни носии од Скопска Црна Гора, Блатија, во близина на Скопје

No. 7.
Here is shown folk costume from Kumanovo near Skopje, capital of Macedonia, and from Tetovo in western Macedonia.

Женски македонски народни носии од Куманово и Тетово

No. 8Here is shown folk costume from Kocani in eastern Macedonia.

Машка и женска македонска народна носија од Кочани

No. 9.
Here is shown folk costume from Krusevo and Prilep in central Macedonia. Krusevo is place of Macedonian national uprising against Turks in 1903.

Женски македонски народни носии од Крушево и Прилеп

No. 10


Here is shown folk costume from Galicnik in western Macedonia. Galicnik was known as village of "grass widows", since by tradition men worked during the year abroad mostly as stone masons and came home only in winter.

Машка и женска македонска народна носија од Галичник

No. 11.

Here is shown folk costume from Mariovsko and Smiljevo near Bitola (Monastir) in southern Macedonia.

Женски македонски народни носии од мариовско и од Смилево

No. 12.


Александар Стеванов, објавено и на Македонска Нација

(Раскошноста на Македонските носии)

No comments: