May 21, 2009

Македонско знаме - Петроград
Знаме на Македонската колонија во Петроград, Русија од 1914 година. Во колонијата бил и македонскиот деец Димитија Чуповски.

Во горниот лев агол на знамето е прикажан црвен еднорог (коњ - Букефал коњот на Александар Македонски) исправен на задните нозе и свртен кон лево, поставен во бел квадрат.

Во долниот десен агол на знамето има златно (жолто) сонце со повеќе зраци околу кое со златни (жолти) букви е испишан текстот „ЕДИНА НЕЗАВ“ИСИМА МАКЕДОНÏА (Една независна Македонија). Основата на знамето е со цревена боја.

No comments: