May 23, 2009

Attributed Flag of Macedonia (1921, 1923)

Реконструкција на припишано знаме на Македонија според картичка Илинден 1921, и календар Илинден 1923 (фото 2) година (Организација Илинден)Знамето на картичката  Илинден:Знамето на поштенска марка:Знаме со натпис "Независима Македонија" (и иницијалите на ВМРО) од илустрација со Тодор Александров на Зенгов - врска

No comments: