December 8, 2019

За македонското име

Македонското име, племенскиот, народен, етнички назив на Македонците, опстојал низ вековите поради славното античко минато на Македонците. И бугарскиот националист Марин Дринов го признава тоа.

„...само на едно било речено да го стави своето име во историјата и да игра голема улога во судбината на човечкиот род - тоа е Македонското.“М. С. Дринов, „Съчинения“, Българско Книжовно Дружество, том 1

No comments: