January 24, 2019

Црвено-црни знамиња на ВМРО

Црвено-црно знаме со натпис ВМРО (извор):


Дигитален приказ:Втора верзија (извор):Дигитален приказ на втората верзија:Трета верзија (извор, извор):
Дигитален приказ на третата верзија (извор):

ВМРО

Дигитален приказ на четврта верзија (извор):Види и:

No comments: