January 15, 2016

Јане Сандански во боја!

Дигитално обработена (обоена) фотографија на Пиринскиот цар - Јане Сандански.


Автор: Ѓорѓи Ефремов

No comments: