January 17, 2016

Чакаларов во боја!

Дигитално обработена (обоена) фотографија на војводата Васил Чакаларов.


Автор: Ѓорѓи Ефремов

No comments: