May 29, 2015

Дел од поставката посветена на населението во Македонија во римскиот период

Поглед кон само еден мал дел од поставката посветена на животот на населението во римскиот период во Македонија.

View to only a small part of the exhibition dedicated to the life of the people in the roman period in Macedonia.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: