May 14, 2015

Дел од амбиентот во праисторискиот оддел

Дел од амбиентот во праисторискиот оддел кој се обидува да ни го долови животот на населението во времето на енеолитот преодниот период од камената во металната доба од 4500 до 2500 години пне.

Во случајов имаме две слики на платно кои се обидуваат да реконструираат сцени од мелење на жито и од изработка на орудија од легури на бакар и бронза со користење на камени калапи. Додека во долниот дел имаме камени толчници за жито и керамички садови користени за складирање на храна.

Part of the atmosphere in the prehistoric department trying to capture the life of the population during the eneolithic period which is the transitional period from the stone to the metal age 4500 to 2500 years BC.

In this case we have two paintings on canvas that are trying to recreate scenes from the grinding of grain and the production of tools from alloys of copper and bronze using stone molds. While on the bottom we have grinding stones and ceramic pottery used for storing food.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: