March 22, 2015

Унијатството во Македонија

По 1859 година се случил важен настан во Кукуш. Жителите на казата, за посигурно да го избегнат грчкото влијание, изјавиле дека ја признаваат власта на Папата и дека тие се соединуваат со Римската црква. (зборот унијати доаѓа од францускиот збор соединува). Тие и пристапиле на католичката-унијатската црква која штотуку била конституирана во Цариград задржувајчи го ориенталскиот обичај-ритуал, го вовеле словенскиот како литургиски јазик и традиционалните правила на поредокот.

Непријателството на Русија го спречило развитокот на унијатската црква во Бугарија, но таа опстојувала во Македонија, Тракија и Цариград се до војните од 1913-18 година, кои ги принудувале нејзините верници да емигираат во Бугарија, со исклучок на мал број кои останале во Едрене. Откако патриаршијата дознала за тоа таа веднаш испратила свој владика во Кукуш.

Во тоа време од 1857 во Кукуш учител бил Димитар Миладинов. Со неговата помош населението успешно го спреведувало отпорот против еленизмот, иако грчкото свештеништво со подршката на отоманските чиновници успешно ја спроведуало пропагандата, посебно по укинувањето на Охридската Архиепископија во 1767 година. Но и бугарската пропаганда во текот на XIX век игра голема улога во Македонија. Уште пред подигањето на Бугарската Егзархија во Битола било отворено нардоно училиште во 1863 година а женското во 1869. За добивање на дозвола за основање на Бугарска црква и нејзина пропаганда во Македонија најголема заслуга имал господинот Игнатиев, руски амбасадор во Цариград којшто многу влијаел на Султанот.

Велешката епархија, борејќи се против еленизмот е една од првите во Македонија која и пристапила на Егзархијата.

Извор: Македонско братство

No comments: