February 6, 2015

Артефакти од праисторијата

1. Хоризонтални долгнавести тегови за ткаење со три дупки за нитни, изработени од керамика пронајдени на арх. локалитет Бурилчево во Кочани датирани од средина на 4 милениум пне

Horizontal oblong weights for weaving with three holes for rivets, made from ceramic, discovered on the site Pilavo Burilchevo near the city Kochani dated from the middle of the IV millennium BC

2. Секири со едно и две сечила изработени од легури на бакар и бронза пронајдени во Тумба Кравари и случајни наоди од Струга и Ресен, датирани од 2 милениум пне

Axes with one or two blades made from alloys of copper and bronze, discovered at the site Tumba Kravari and accidental findings from Struga and Resen dated from the late eneolith in the 2 millennium BC


4. Цедилка изработена од керамика пронајдена во Цареви Кули, Струмица датирана од прва половина на 5 милениум пне

Ceramic strainer discovered at the site Carevi Kuli near the city Strumica dated from the eneolith, first half of the 5 millennium BC

5. Керамички тег за ткаење, пронајден во светилиште Св Атанасие, Спанчево, Кочани, датиран од средина на 4 милениум пне

Ceramic weight for weaving discovered at the shrine of St. Atanasie at the site Spanchevo near the city Kochani dated from the middle of the 4 millennium BC

6. Полутопчести чинии од керамика пронајдени на локалитетот Црквени Ливади во Струга датирани од средина на 4 милениум пне

Semicircular plates from ceramic discovered at the site Crkveni Livadi near the city Struga dated from the middle of the 4 millennium BC

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

Извор:  Археолошки Музеј на Македонија

No comments: