Saturday, August 9, 2014

Македонските Марта и Марија

Во речиси еден век старата книга “Peoples of All Nations“ (Луѓе од сите нации) од J. A. Hammerton (Хамертон) се опишани две обични охриѓанки од тоа време, кои авторот ги нарекува по библиските сестри Марта и Марија:Македонските Марта и Марија* ги играат своите улоги. Во Охрид, истакнат град во западна Македонија, кој се наоѓа на езерото со истото име, процветуваат многу древни индустрии.

Macedonian Martha and Mary* playing their respective parts. At Oxhrida, a prominent town in Western Macedonia, situated on the lake of the same name, flourish many ancient industries, but none so favoured by the housewife as spinning.


Објавено на стр. 4598 од книгата “Peoples of all nations”, објавена во 1922 година, уредена од J.A. Hammerton. Автор на фотографијата: L.G. Popoff


*Марија и Марта се најпознатите сестри во Библијата. И двете и од Лука и од Јован се опишани како пријателки на Исус.

„Исус ги сакаше Марта и нејзината сестра и Лазар“ (Јован 11:5).

Mary and Martha are the most familiar set of sisters in the Bible. Both Luke and John describe them as friends of Jesus.

No comments: