June 16, 2014

Ми заплакало селото Ваташа

МИ ЗАПЛАКАЛО СЕЛОТО ВАТАША

Ми заплакало селото, селото Ваташа.
Tринаесет роса младинци носат
Мокришко горе, в долови.

Целото село станало, станало на нога.
Дајте ги вамо нашите деца
еј Вие клети крвници.

Џелати клети не слушат, не слушат народот.
Митралез поган фрлија оган
в градите машки младински.

Тогај се народ подигна, подигна илјадно.
И тргна смело да запре семе
фашистичко клето за навек.

Кате и Нели ти рековПетранка Костадинова

No comments: