March 5, 2014

Украси со паети и свила

Украси со паети и свила

Во живописен стил и со префинети бои е оваа разновидност на македонска носија фотографирана во Ускуб (Скопје), на која што паети, монистра, копчиња и монети се поставени на обоените везови во раскошно, но уметничко изобилство.

Sequined and silken finery

Pictoresque in style and pleasing in colour is this variety of Macedonian costume photographed in Üsküb, on which sequins, beads, buttons, and coins are set among coloured embroideries in lavish but artistic profusion.


Објавено на стр. 4595 од книгата “Peoples of all nations”, објавена во 1922 година, уредена од J.A. Hammerton.

Автор на фотографијата: L.G. Popoff

Превод од англиски на македонски јазик: А.С.

No comments: