December 5, 2013

Воскресението Христово - Димитар Андонов Папрадишки

Воскресението Христово, 1887 година, зограф Димитар Андонов Папрадишки. Подарок на Музејот на Македонија од авторот во 1946 година.

No comments: