December 22, 2013

Павел Делирадев за убиството на Јане Сандански

Павел Делирадев за убиството на Јане Сандански - достојниот син на македонскиот народ...
No comments: