10.06.2013

Чех од Брно за Македонија од 1910

Bo 1910 година еден анонимен „Чех од Брно" како да ги резимира дотогашните гледишта на чешкото општество, пишувајќи:

„Европа никогаш не ќе ја реформира Македонија, бидејќи не ја разбира, или не сака да ја разбере правата причина за македонските прилики. Македонија им припаѓа на Македонците, а Македонците не се ниту Бугари, ниту Срби, туку тоа е посебен словенски народ, преоден помеѓу Бугарите и Србите, исто како и нивниот јазик кој се развил од старословенскиот и само е помешан со србизми и бугаризми. Би требало (смејте им се на идеалите!) да се изгради литературен македонски јазик.“

No comments: