September 2, 2013

Ханс-Лотар Штепан

Ханс-Лотар Штепан (1935 - 2011)

Прв германски амбасадор во Република Македонија, нејзин голем пријател и еден од најголемите лобисти за македонската вистина. Автор на книгата “Македонскиот јазол”.


Hans-Lothar Steppan (1935 - 2011)

First German ambassador in Republic of Macedonia and one of the greatest lobbyist for the Macedonian truth. author of the book “The Macedonian Knot”.

No comments: