6.05.2013

Стара архитектура - Будимирци, Мариово

Стара архитектура- Будимирци, Мариово, Република Македонија

Old architecture - Budimirci, Republic of Macedonia

Фото: Г.М. Кликнете на сликaтa за целосен размер! Click on the photo to enlarge!

No comments:

Post a Comment