4.23.2013

Telegram in the name of 10.000 Macedonians sent to President Roosevelt

The Washington Post,April 21,1908 [Macedonia : a True Endless Story ...]

"St Louis April 20 - Following a mass meeting of Macedonians held near Granite City (Illinois), a telegram in the name of 10.000 Macedonians has been sent to President Roosevelt requesting him to intercede in behalf of Macedonian autonomy and thanking him for hospitality extended to Macedonians."

„По масовната средба на Македонците, која се одржа во близина на Гранит Сити (Илиноис), телеграма во име на 10.000 Македонци е испратена до Претседателот Рузвелт барајќи од него да посредува во име на македонската автономија, заблагодарувајќи му се за гостопримството кон Македонците.“

No comments:

Post a Comment