April 24, 2013

Движење за автономија на Македонија и Тракија

Статија од 14 декември 1927 година (Wednesday 14 December 1927), објавена во австралискиот весник The Brisbane Courier, во која што се спомнува Движење за автономија на (егејска) Македонија и Тракија од Грција.

"REDS" IN GREECE.
-----
CHARGES OF TREASON.
-----
(Australian Press Association.)
ATHENS, December 12.

The authorities have begun a determined effort to round up the "Reds," and a number of persons have been arrested, including two journalists, who are charged with high treason in connection with the movement for the autonomy of Macedonia and Thrace.

Hundreds of Communists demonstrated outside Parliament House and sang the "Red Flag" while Parliament was discussing a recommendation from the Judicial Committee for the prosecution of 10 Communist Deputies on a similar charge.

The debate was adjourned.

Превод: 

"ЦРВЕНИТЕ" во Грција. 
-----
ОБВИНЕНИЈА ЗА ПРЕДАВСТВО
-----
(Australian Press Association.)
АТИНА, 12 декември.
Властите почнаа поенергични напори за да ги евидентираат "црвените", и голем број на лица се уапсени, меѓу кои и двајца новинари, кои се обвинети за велепредавство во врска со движењето за автономија на Македонија и Тракија.

Стотици комунисти протестираа пред зградата на Собранието и ја пееја "црвено знаме", додека во Собранието се дискутираше препорака од Судскиот комитет за гонење на 10 Комунистички замениците на основа на слични обвинувања.

Дебатата беше одложена.

No comments: