1.30.2011

Статуа на Демостен - натпис

The top coin represents Alexander III of Macedonia (later known as the Great) with the "horns of Amon", later attributed to Zeus, and Jupiter.

На горната монета е претставен Александар III Македонски (подоцна познат и како Голем Александар) со "роговите на Амон", подоцна припишувани и на Зевс и Јупитер.
Натпис на статуата од бронза подигната во Атина во спомен на најпознатиот грчки оратор Демостен:

The inscription on the bronze statue erected in Athens to remember the famous Greek orator Demosthenes:

IF THY STRENGTH HAD ONLY BEEN EQUAL TO THY PURPOSES, DEMOSTHENES, NEVER WOULD THE GREEKS HAVE BEEN RULED BY A MACEDONIAN ARES.

Да беше твојата сила Демостене еднаква на твојата мудра цел, никогаш Грците не ќе беа управувани од МАКЕДОНСКИОТ Јарец.

Оваа статуа, дело на Полиектус, била подигната во 280-279 г.п.н.е., по предлог на Демокарес, внук на Демостен. Добро познатата мермерна статуа на Демостен во Ватикан (прикажана тука) се смета дека е копија на оригиналната.

This statue, the work of Polyeuctus, was erected in 280-279 B.C., on motion of Demochares, a nephew of Demosthenes. The well-known marble statue of Demosthenes in the Vatican (shown here) is thought to be a copy of it.

Подготвил Sveti Pavle

No comments: