March 24, 2009

Хераклеја Линкестис - мозаик

Мозаик од нартексот на големата базилика кај Хераклеја Линкестис, Битола, Република Македонија.

Mosaic from Heraclea Linkestis, Bitola, Republic of Macedonia.

No comments: