Теракотни фигури на Богинки, Исар Марвинци

МК - Теракотни фигури на Богинки, Исар Марвинци, IV век пне

Пронајдени на археолошкиот локалитет Исар Марвинци кој се наоѓа во близина на Валандово, датирани од IV век пне, тоест класичниот период во Македонија

Репрезентираат најразлични богинки зависно од тоа во кого верува покојникот. Имале религиска намена симболизирајќи надеж и љубов кон митолошките идоли и божества кои ги претставуваат.

EN - Terracotta figurines of Goddesses, Isar Marvinci, IV century BC

Discovered in the archaeological site of Isar Marvinci that is located near the city Valandovo in the south-eastern part of Macedonia. This figurines are dated in the IV century BC which is the classical period in Macedonia.

The figurines represented many goddesses depending on that to whom was the deceased praying to. They had a religious purpose symbolizing the hope and love towards the mythological idols and gods that they represented.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: