Методија Андонов - Ченто

Методија Андонов - Ченто (18 август 1902, Прилеп - 24 јули 1957, Прилеп)

Македонски национален борец, политичар, државник и прв претседател на Президиумот на Антифашистичкото Собрание за Народно Ослободување на Македонија.

Metodija Andonov - Chento (18 August 1902, Prilep – 24 July 1957, Prilep)

Macedonian politician, statesman and first president of the Anti-Fascist Assembly of the National Liberation of Macedonia.

No comments: