Најдобриот тутун расте во Македонија

За добрите работи надалеку се слуша. За квалитетот на тутунот кој што се одгледува на македонската земја се знаело дури до Америка и тоа пред повеќе од еден век.

Во весникот St. Paul daily globe, од 7 мај 1887 година, стр. 15 пишува:

"Можеби не е општо познато дека во Румелија (назив кој го употребува Османлиската империја за Македонија), татковината на големиот Македонец - Александар, расте најквалитетниот тутун во светот."


"It may not be generally known that in Roumelia, the very home of the great Macedonian, Alexander, the finest tobacco in the world is grown."

Во американскиот весник The Columbus journal, во статија (стр. 7) од 13 октомври 1909 година (како и во уште неколку други весници) за квалитетот на македонскиот тутун пишува:

"Кажано е од страна на еден патник дека најдобриот тутун за цигари во светот доаѓа од Македонија, дека најдобриот тутун (кога воопшто се работи за тутунот) во европските цигари доаѓа од Македонија, и дека кога не доаѓа од Македонија лажат дека доаѓаат од таму.""Good Tobacco. - It is asserted by a traveler that the best clgaret tobacco in the world comes from Macedonia; that the best tobacco (when it is tobacco at all) in European cigaretts comes from Macedonia, and that when it does not come from Macedonia it is said to come from there."

Во американскиот весник The sun, во статија (стр. 5) од 30 ноември 1912 година, квалитетот на тутунот од Македонија е потврден уште еднаш:

"Најдобриот турски (Македонија во тоа време сè уште е под турскиот јарем) тутун доаѓа од Македонија ... Во Њујорк чини 2,5 $ за фунта..."

"The best Turkish tobacco comes from Macedonia ... Costs in New York as high as 2.5 $ a pound."

А за тутунот од соседството на Македонија, во истиот весник пишува:

"Погруб тутун се одгледува во Грција и Бугарија."

"Coarser tobacco is grown in Greece and Bulgaria", said a representative of Charies Drucklieb tobacco importer."

Не случаjно на грбот на Р. Македонија, како и на грбот на градот Прилеп се прикажани листови тутун.

Александар Стеванов, објавено и на Македонска Нација

No comments: